แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ส่งการบ้าน (ตรวจในห้องเรียน)

การบ้าน

1

เริ่ม จ. 11 ม.ค.

(อ.อานนท์)

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนอ

(ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ)

-

-

2

เริ่ม จ. 18 ม.ค.

(อ.อานนท์)

เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติในชีวิตประจำวัน

(ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน  การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง  และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ)

-

การบ้านกลุ่ม#1 จากหัวข้อการทำสำรวจ (Poll) ที่นักศึกษาส่งในห้องเรียน ให้ออกแบบข้อคำถาม และส่งในสัปดาห์ที่ 3

3

เริ่ม จ. 25 ม.ค.

(อ.พจนีย์)

Cloud Computing และการใช้งาน Application บน Cloud (Google Form และ bit.ly)

การบ้านกลุ่ม#1

อาจารย์ตรวจข้อคำถามของแบบสอบถามและส่งคืนให้นักศึกษา

การบ้านกลุ่ม#2 ให้นักศึกษานำแบบสำรวจ (Poll) ที่ผ่านการตรวจแล้วไปจัดทำเป็น Google Form และสร้าง Link สั้นจาก bit.ly ส่งในสัปดาห์ที่ 4

4

เริ่ม จ. 1 ก.พ.

(อ.พจนีย์)

การนำเสนอผลการสำรวจ ที่ได้จาก Google Form

การบ้านกลุ่ม#2

นักศึกษาส่ง bit.ly ของ Poll เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มอื่นๆ ทำสำรวจ (กำหนด นศ. 1 คนต้องทำสำรวจของกลุ่มอื่นๆ อย่างน้อย 5 Polls) 

การบ้านกลุ่ม#3 ให้นักศึกษานำผลการสำรวจที่ได้ไปจัดทำรูปเล่มรายงาน และ Info Graphics และส่งในสัปดาห์ที่ 5

5

เริ่ม จ. 8 ก.พ.

(อ.พจนีย์)

การจัดทำ Creative Image Profile และ Portfolio บน Google Site

การบ้านกลุ่ม#3
ส่งรายงานกลุ่มการสำรวจ (
Poll) ฉบับสมบูรณ์ และ Info Graphics

การบ้านเดี่ยว#1 จัดทำ Creative Image Profile และส่งในสัปดาห์ที่ 6

และ

การบ้านเดี่ยว#2 จัดทำ Portfolio และส่งในสัปดาห์ที่ 13

6

เริ่ม จ. 15 ก.พ.

(อ.อานนท์)

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

การบ้านเดี่ยว#1 ส่งงาน Creative Image Profile

-

7

เริ่ม จ. 22 ก.พ.

(อ.อานนท์)

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพลังงาน

-

-

8

เริ่ม จ. 29 ก.พ.

สอบกลางภาค (วิชาอื่น)

จ. 29 ก.พ. – อ. 8 มี.ค. 59    วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค

-

-

9

เริ่ม พ. 9 มี.ค.

(อ.พจนีย์)

งานกลุ่มเขียนโครงร่าง (Draft) ต้นแบบในนวัตกรรมอนาคต

-

การบ้านกลุ่ม#4 ให้นักศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการสนับสนุนความคิดในการออกแบบโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมในอนาคตที่จะสามารถนำไปสร้างได้จริง และส่งพร้อมนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12

10

เริ่ม พ. 16 มี.ค.

(อ.อานนท์)

Communication Technology

(แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต   [ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1234ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคตวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ความหมายของ Big Data ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ )

-

-

11

เริ่ม พ. 23 มี.ค.

(อ.อานนท์)

วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

-

-

12

เริ่ม พ. 30 มี.ค.

(อ.อานนท์ + อ.พจนีย์)

นำเสนอ (Present) โครงร่างต้นแบบของนวัตกรรมในอนาคต

 

การบ้านกลุ่ม#4

นำเสนอโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมในอนาคตที่จะสามารถนำไปสร้างได้จริง

การบ้านกลุ่ม#5 ให้นักศึกษาจัดทำ Presentation เกี่ยวกับการใช้ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกและ/หรือปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยทุกคนในกลุ่มให้จัดทำคนละ 1 App โดยนำเสนอเนื้อหาไม่เกิน 2 หน้า A4 และให้แต่ละกลุ่มเลือกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 4 App โดยส่งในสัปดาห์ที่ 15

 

 13

เริ่ม พ. 6 เม.ย.

วันหยุดวันจักรี

(อ.พจนีย์)

เทคโนโลยีสารสนเทศกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

-

แจ้งเตือน การทำ Online Assessment ครั้งที่ 1 โดยจะระบบจะปิดรับการสำรวจในวันที่ 3 พ.ค. 2559

14

เริ่ม พ. 20 เม.ย.

(อ.พจนีย์)

กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

 

15

เริ่ม พ. 27 เม.ย.

(อ.อานนท์ + อ.พจนีย์)

นำเสนอ (Present) การใช้งาน Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกและ/หรือปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

การบ้านกลุ่ม#5 Present การใช้ Mobile Application กลุ่มละ 4 App เพื่อเพิ่มความสะดวกและ/หรือปลอดภัยในการดำเนินชีวิต พร้อมส่งใบเนื้อหา App ของทุกคนด้วย

การบ้านเดี่ยว#2 ส่ง Web Portfolio

แจ้งเตือน การทำ Online Assessment ครั้งที่ 2 โดยจะระบบจะปิดรับการสำรวจในวันที่ 3 พ.ค. 2559

16

เริ่ม พ. 4 พ.ค.

สอบปลายภาค (วิชาอื่น)

พ.4  – พ. 1ธ.ค. 59

วิชา GE112 ไม่มีการสอบปลายภาค

-

-

 

Comments