รายละเอียดวิชา

รายวิชา       ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

                   GE112: Information Technology and the Future World

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน

 
  
ผศ. อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
อาจารย์ พจนีย์ จันทรศุภวงศ์


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต


วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ เข้าใจความหมายและการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชลทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ


ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
เมื่อเรียนสำเร็จในรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเป็นผู้ประกอบในอนาคต และสามารถเลือกเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการติดต่อกับต่างชาติ ต่างภาษาได้อย่างเหมาะสม


สื่อการสอน
1. สไลด์บรรยาย
2. แบบทดสอบ/ใบงานกลุ่ม/ใบงานเดี่ยว
3. คลิปวีดิโอ

หลักเกณฑ์และการวัดผล
 หัวข้อคะแนน 
1. คะแนนเข้าเรียน โดย เช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (สัปดาห์ที่ 2 ถึง 15)10
2. คะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม (8 ครั้งๆ ละ 4 คะแนน)32
3. รายงานกลุ่มจากการสำรวจ (Poll) (ครั้งที่ 3-5)12
4. งานออกแบบโครงร่างนวัตกรรมในอนาคต (ครั้งที่ 9 และ 12)12
5.  Presentation การใช้ Mobile Application (2 Application)12
6.  Creative Image Profile (สัปดาห์ที่ 5 และ 6) 8
7. งานเดี่ยว Portfolio (ครั้งที่ 5 และ 13)
12
8. ประเมินการสอน (Online Assessment) (ครั้งที่ 14-15) 2
รวมคะแนนเต็ม100 
Comments