Google Site‎ > ‎

วิธีการสร้าง Google Site (งานเดี่ยว)

รายละเอียดการทำ Google Site

Google Site


เกณฑ์การให้คะแนนงานเดี่ยว 12 คะแนน e-Portfolio from Google Site

ประเด็นการให้คะแนนรายละเอียด 
 1. การส่งลิงก์ (2 คะแนน) 1.1 ส่งลิงก์ตามเวลาที่กำหนด (1 คะแนน)
  1.2 ส่งลิงก์ตามเวลาที่กำหนด และส่งลิงก์ได้ถูกต้องตามกำหนด (2 คะแนน)
 2. มีเนื้อหาครบถ้วน 
(3 คะแนน)
 2.1 มีเนื้อหาและภาพประกอบ (1 คะแนน)             
      2.2 มีเนื้อหาและภาพประกอบที่ชัดเจน สอดคล้องกัน (2 คะแนน)
  2.3 มีเนื้อหาและภาพประกอบที่ชัดเจน สอดคล้องกัน และจัดวางลำดับได้อย่างเหมาะสม 
(3 คะแนน)
 3. มีความน่าอ่าน/น่าสนใจ (2 คะแนน) 3.1 มีการออกแบบการจัดวาง (1 คะแนน)
  3.2 มีการออกแบบการจัดวางได้อย่างเหมาะสม และมีลิงก์เชื่อมโยงการง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วน(2 คะแนน)
 4. ความสวยงาม 
(4 คะแนน)
 4.1 มีการออกแบบ สวยงามเหมาะสม (1 คะแนน) 
  4.2 มีการออกแบบ สวยงามเหมาะสม และเลือกธีม สีที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องกัน (2 คะแนน)
  4.3 มีการออกแบบ สวยงามเหมาะสม และเลือกธีม สีที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องกัน และมีความสมบูรณ์ลงตัวของโครงสร้างที่ใช้นำเสนอข้อมูล (3 คะแนน)
  4.4 มีการออกแบบ สวยงามเหมาะสม และเลือกธีม สีที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องกัน และมีความสมบูรณ์ลงตัวของโครงสร้างที่ใช้นำเสนอข้อมูล และแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (4 คะแนน)
 5. มีการใช้ลูกเล่นของ Google Site 
(1 คะแนน)
5.1 ใช้เครื่องมือใน Google Site ในการสร้างลูกเล่นให้น่าสนใจ (1 คะแนน) 


หัวข้อที่กำหนดขั้นต่ำต้องมี 3 เพจ
 1. หน้า Profile (ข้อมูลนักศึกษา  ระวังข้อมูลที่ต้องระวัง)
 2. หน้า My Proud (สิ่งที่ภูมิใจ หัวข้อเปิดกว้าง ได้ทุกหัวข้อ)
 3. หน้า My Hobbies หรือ My Activities 
 4. อื่นๆ
ตัวอย่างหัวข้อใน e-Portfolio 
 • Welcome - สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับตัวนักศึกษา และอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ e-Portfolio นี้ว่าผู้เข้าชมจะได้พบข้อมูลอะไร ทำให้ผู้อ่านรู้สึกอยากเข้าไปอ่านต่อเพราะนักศึกษามีความน่าสนใจ
 • Career objective/profile - สรุปเกี่ยวกับเป้าหมาย ความตั้งใจ สิ่งที่อยากทำ อยากเป็น ในด้านอาชีพให้ชั้นเจน
 • Resume - ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆ ที่มี เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ความอดทน ความเป็นผู้นำ เป็นคนเรียนรู้ต่อยอดได้ หรือทักษะด้านภาษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อื่ีนๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับตนเอง
 • Work Sample - การทำโครงงาน งานวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน การจัดแสดงผลงาน หรืออื่นๆ 
 • Awards and honors - รางวัล และผลงานที่ได้รับความชื่นชม
 • Additional education - ประวัติการเข้าร่วมอบรม ฟังสัมมนา การร่วมอบรมปฏิบัติการในหัวข้อเฉพาะทาง การเรียนคอร์สระยะสั้น การสอบผ่าน certificate หรือ licenses หรืออื่นๆ
 • Study Abroad/ International Experience - การเรียนหรือประสบการณ์ในต่างประเทศ
 • Volunteer and extracurricular activities - แสดงรายการกิจกรรมที่ได้ไปทำ
 • References - บุคคลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ ควรระบุถึงวิธีการติดต่อบุคคลอ้างอิงด้วย
 • Favorite Quotes - ข้อความ คติสอนใจ ที่ชอบ
 • Favorite Books & Web Sites - หนังสือที่ชอบ
 • Exhibits and Artifacts - งานอดิเรกที่ชอบ
 • Contact Me - ข้อมูลติดต่อนักศึกษา 
หมายเหตุ ควรหาภาพ เสียง วิดีโอประกอบ เพื่อความสวยงาม และน่าอ่าน


การส่ง Google sites
-ในการส่ง Google sites หัวหน้ากลุ่มจะต้องทำ site รวมของกลุ่ม เพื่อรวบรวม site ของสมาชิกในกลุ่มไว้ด้วยกัน โดยจะต้องมีการแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่ม

-หัวหน้ากลุ่มต้องกรอกข้อมูลการส่ง Google Site  ที่  ส่ง Google Site- Portfolio โดย Copy ลิงค์ Google sitess ของกลุ่มที่ต้องการแบ่งปันมาใส่ให้อาจารย์
-ให้นักศึกษาทำการ set หน้าเว็บดังนี้
 
 
 
 ให้นักศึกษากดปุ่ม Share มุมขวาบน  คลิกเปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึง  เลือกเป็นเว็บสาธารณะ และกดบันทึก


 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video Ċ
POJANEE JUNTARASUPAWONG,
3 ก.พ. 2558 22:28
Comments